Dissabte, 28 De Novembre De 2020
Ctra. C-26, km. 117, Navès - 25286
Telèfon: 973482553
Fax: 973482553

Anuncis

28/07/2015

Bases de la convocatòria pública urgentpercontractarenrègimlaboralfix una plaça administratiu/ivaBASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA URGENT PER CONTRACTAR EN RÈGIM LABORAL FIX UNA PLAÇA ADMISTRATIU/IVA

PRIMERA. Objecte

És objecte de la convocatòria la selecció mitjançant el procediment de concurs per ocupar en règim laboral fix la plaça dadministratiu grup C1 de la plantilla orgànica de lAjuntament de Navès.

La contractació és farà mitjançant contracte laboral fix a temps parcial.

Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment de cobrir la necessitat, segons la plaça i dacord amb la categoria professional i les retribucions vigents. Amb caràcter general sestableix un període de prova de dos mesos. Un cop finalitzat el termini indicat, la Secretaria emetrà un informe en el que savaluarà la idoneïtat del/la candidat/ata al lloc a cobrir, així com la seva capacitat daprenentatge. La no superació de la prova suposarà lextinció del contracte laboral.

2 . Identificació de la contractació laboral i sistema de selecció:

1 ADMINISTRATIU/IVA
Grup de classificació assimilat: C1
Titulació: Estar en possessió del títol batxillerat, FP II o equivalent. Si es tracta dun títol obtingut a lestranger, cal disposar de lhomologació corresponent del Ministeri dEducació.
Dedicació: parcial (20 hores setmanals).
Règim laboral: contracte laboral fix.
Sistema de selecció: concurs.

 

SEGONA. Funcions bàsiques

Als efectes de facilitar la valoració del concurs de mèrits i dorientar el contingut de lentrevista, senumeren les funcions genèriques que corresponen a la categoria dadministratiu/iva dadministració general:

 • Tramitar expedients i processos administratius seguint unes pautes de procediments prèviament establertes, tot fent servir els mitjans adients, incloent-hi els informàtics.
 • Fer treballs ofimàtics i de càlcul, per qualsevol mitjà.
 • Preparar propostes de resolució dels assumptes competència de la seva unitat de destinació.
 • Rebre i atendre trucades telefòniques. Atendre i informar al públic i usuaris sobre els temes competència de la unitat o sobre lestat de tramitació del procediment en el que siguin part interessada.
 • Altres funcions pròpies o anàlogues o similars a la categoria professional.

 

Les funcions pròpies de la plaça a cobrir inclouen la Secretaria del Jutjat de Pau de Navès.

 

TERCERA. Condicions dels/de les aspirants

Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les condicions següents:

 • Tenir nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors. També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i les descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per lEstat espanyols, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors daquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. En qualsevol cas, els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han dacreditar documentalment la seva nacionalitat. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar un coneixement adequat de castellà i català, tant en lexpressió oral com en lescrita.

 

 • Tenir complerts 16 anys dedat.
 • Estar en possessió de la titulació següent: del títol de Batxillerat, FP II o equivalent, o bé en condicions dobtenir-lo en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en les proves selectives. Si es tracta dun títol obtingut a lestranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri dEducació i Cultura.

 

 • No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents a la plaça convocada.
 • No estar inhabilitat/da per lexercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

 

QUARTA. Presentació de sol·licituds

Els/les interessats/ades presentaran sol·licitud conforme al model que sels facilitarà en el Registre de lAjuntament de Navès i que estarà disponible a la pàgina web de lajuntament (http://naves.ddl.net), dins del termini de 10 dies naturals, comptats a partir de lendemà de la darrera de les publicacions de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al DOGC.

A les sol·licituds shi haurà dadjuntar:

 • Currículum personal o professional.
 • Fotocòpia del DNI

 

Fotocòpia de la titulació exigida.

 • Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits que sal·leguin per la seva valoració en la fase de concurs. El tribunal qualificador no podrà tenir en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest tràmit. Caldrà aportar informe de la vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social i/o certificats de serveis prestats en cas de tenir experiència en Administració Pública.

En relació a lacreditació dels cursos de formació caldrà que en els mateixos consti la denominació del curs i la seva durada expressada en hores lectives i si és possible, el programa formatiu.

 • Fotocòpia del certificat de nivell C de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com equivalents.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà danar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

Els impresos així com la informació complementària que sigui precisa podrà sol·licitar-se a la Secretaria de lAjuntament de Navès, en horari de dimecres i divendres de les nou del matí a les 14:30 h del migdia i dijous de 9 a 12 h, o bé a la pàgina web de lajuntament.

Les sol·licituds hauran de presentar-se en el Registre General de lajuntament, a ladreça i en lhorari esmentat.

 

CINQUENA. Admissió daspirants

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i dins dels cinc dies naturals següents, lAlcalde de lAjuntament de Navès dictarà resolució aprovant la relació dadmesos/es i exclosos/es amb indicació de si estan o no exempts de la prova de català, que es farà pública al tauler danuncis daquest ajuntament i a la pàgina web http://naves.ddl.net, concedint un termini de 5 dies hàbils per a que shi puguin fer al·legacions.

En la mateixa resolució es determinarà el lloc, data i lhora del començament de les proves. La llista provisional selevarà a definitiva, sense necessitat duna nova publicació si el termini de cinc hàbils no shi present reclamacions.

 

SISENA. Tribunal qualificador

El tribunal qualificador estarà constituït per un mínim de tres vocals titulars i tres vocals suplents, un/a president/a i un/a suplent del president/a. Els membres del Tribunal seran els que sindicaran en la relació dadmesos/es i exclosos/es.

Labstenció i la recusació dels membres  dels tribunal shan dajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Per valorar les proves de coneixements de la llengua catalana, el tribunal qualificador disposarà duna persona que lassessorarà, amb veu i sense vot, nomenada per lòrgan competent en matèria de política lingüística.

 

SETENA. Inici i desenvolupament del procediment de selecció

Els aspirants seran convocats personalment per a la realització de lentrevista. Els aspirants que no compareguin seran exclosos de la prova, i conseqüentment de la selecció.

A efectes didentificació els aspirants hauran de concórrer a lentrevista amb el DNI.

 

VUITENA. Regulació del concurs

Primera fase: prova de català

A. PROVA DE CATALÀ

Consisteix en un exercici de coneixements de català del nivell C. La qualificació daquest exercici és dapte o no apte; els/les aspirants que siguin considerats/des no aptes restaran eliminats/des del procés. Seximiran daquesta prova tots/es els/les aspirants que hagin acreditat, abans del seu inici, estar en possessió del Certificat de coneixements de nivell intermedi de català (certificat C) de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com equivalents.

La preselecció consistirà en excloure del procés selectiu aquells/es candidats/ates que no presentin dins el termini establert per a la presentació de sol·licituds la titulació exigida per accedir-hi.

Segona fase: concurs

Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les candidats/ates, fins a un màxim de 30 punts, de conformitat amb el barem següent:

I.- Experiència professional, desenvolupant funcions en llocs de treball relacionats amb les funcions bàsiques a cobrir (no es valoraran dedicacions totals inferiors a 10 hores setmanals. Per arribar a aquest mínim podran sumar-se diferents contractacions simultànies). Fins a un màxim de 10 punts de conformitat amb lescala següent:

a ) Per serveis prestats a l Administració Pública: 050 punts per cada 6 mesos, fins a un màxim de 5 punts.

b) Per serveis prestats al sector privat: 0,25 punts per cada 6 mesos, fins a un màxim de 5 punts.

II.- Altres titulacions acadèmiques, màsters, postgraus i cursos de formació o perfeccionament relacionats amb les funcions bàsiques a cobrir i altres mèrits a considerar pel Tribunal. Fins a un màxim de 15 punts, de conformitat amb lescala següent:

a) Titulacions universitàries: 1 punt per titulació, fins a un màxim 2 punts.

b) Màsters o Postgraus: 0,50 punts per Màster i 0,40 punts per Postgrau, fins a un màxim de 2 punts.

c) Cursos de formació i perfeccionament, fins a un màxim de 5 punts:

. Per cada curs fins a 10 h: 0,15 punts
. Per cada curs de 11 a 40 h: 0,25 punts
. Per cada curs de 41 a 100 h: 0,50 punts
. Per cada curs de més de 100 h: 1,00 punt
(Si no sacredita la durada, no es computaran).

d) Cursos específics de comptabilitat pública i/o gestió de nòmines, fins a un màxim de 5 punts:

. Per cada curs fins a 10 h: 0,25 punts
. Per cada curs de 11 a 40 h: 0,50 punts
. Per cada curs de 41 a 100 h: 1 punt
. Per cada curs de més de 100 h: 1,50 punts
(Si no sacredita la durada, no es computaran).

e) Altres mèrits a considerar pel Tribunal (llevat que siguin propis del lloc de treball ja valorat) fins a un màxim de 1 punt.

III.- Entrevista personal per avaluar laptitud i actitud en general i la idoneïtat dels/de les aspirants respecte a les funcions a cobrir, fins a un màxim de 5 punts.

 

NOVENA. Relació daprovats i presentació de documentació

Un cop finalitzada la selecció el Tribunal publicarà i remetrà la seva proposta a lAlcalde, que emetrà la corresponent resolució.

La publicació es realitzarà en el taulell danuncis de lAjuntament de Navès i a la pàgina web (http://naves.ddl.net).

 

DESENA.- Formalització de la contractació i període de prova
 
LAlcaldia de lAjuntament de Navès procedirà a la formalització del contracte laboral fix, amb període de prova de DOS MESOS. Fins que no es formalitzi el contracte, laspirant seleccionat/ada no tindrà dret a cap percepció econòmica.

Lordre de preferència per efectuar la contractació vindrà determinat per lordre de puntuació. La persona que no comparegui desprès de ser convocada ens els telèfons que facilitarà, no mantindrà cap dret preferent i es cridarà al següent candidat de la llista.

La renúncia justificada, habilita a la presidència per seleccionar el següent en lordre.

 

ONZENA. Incompatibilitats i règim de serveis

En lexercici de les funcions atribuïdes a aquesta contractació, serà aplicable al/a la treballador/a la normativa vigent sobre el règim dincompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual laspirant, en el moment dincorporar-se al servei de la corporació, haurà defectuar una declaració dactivitats i, si sescau, sol·licitar la compatibilitat mitjançant el formulari que li facilitarà la Secretaria de lAjuntament, o exercir, altrament, lopció prevista a larticle 10 de la Llei catalana 21/87 de 26 de novembre i a larticle 337 del RPELC.

Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, comeses i règim horari i de jornada, satindrà al que disposa la normativa aplicable i als acords i resolucions, que respectivament, adopti el Ple o el seu president.

 

DOTZENA. Incidències

La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal i tots aquells actes administratius que sen derivin podran ser impugnats pels/per les interessats/des en els casos i en la forma establerta per la normativa vigent.

El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que soriginin durant el desenvolupament del procés de selecció, per qualificar el grau de suficiència de lacreditació dels mèrits i per establir criteris de desempat.

El tribunal, en aquells casos que consideri pertinents, adaptarà els mitjans de realització dels exercicis dels/de les aspirants amb disminució, de manera que gaudeixin digualtat doportunitats respecte als/a les altres aspirants.

Si els terminis que estableixen aquestes bases finalitzen en dissabte, sentendran prorrogats fins al dia hàbil següent.

 

DISPOSICIÓ FINAL.

En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini la legislació aplicable al personal de les entitats locals de Catalunya.

Contra la resolució que aprova aquesta convocatòria i les seves bases, podrà   interposar-se recurs de reposició en el termini dun mes, davant el ple de lAjuntament de Navès, o bé directament, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Lleida. Els terminis es computaran des del dia següent al de la última publicació de la convocatòria al DOGC.

 

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquestes bases han estat aprovades pel ple de lAjuntament de Navès de data 8 de juliol de 2015.

Navès, 28 de juliol de 2015
El Secretari

Descarregar (PDF)

Relació de persones admeses i excloses

Relació definitiva de persones admeses i excloses

Relació d'aspirants que han superat el procés selectiu

Mapa Web